โครงการฟื้นผืนดิน สร้างสรรค์ ขยะ เพื่อนำคุณค่าคืนสู่ชุมชน โดยการสาธิตการผลิตปุ๋ยหมักชีวภาพจากตะกอนกระบวนการผลิตน้ำประปานิคมฯ และกากตะกอนจากระบบบำบัดน้ำเสียของบริษัท ยูนิลีเวอร์ ไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด

การนิคมฯ ร่วมกับ บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน) จัดโครงการฟื้นผืนดิน สร้างสรรค์ ขยะ เพื่อนำคุณค่าคืนสู่ชุมชน โดยการสาธิตการผลิตปุ๋ยหมักชีวภาพจากตะกอนกระบวนการผลิตน้ำประปานิคมฯ และกากตะกอนจากระบบบำบัดน้ำเสียของบริษัท ยูนิลีเวอร์ ไทย โฮลดิ้งส์  จำกัด โดยมีชุมชนจากตำบลแปลงยาว เข้าร่วมโครงการ  เพื่อให้ชุมชนได้เรียนรู้วิธีการบริหารจัดการทรัพยากรที่มีให้เกิดประโยชน์สูงสุด ส่งผลให้เกิดความเกื้อกูลกันระหว่าง ( นิคมฯ-โรงงาน-ชุมชน) การอยู่ร่วมกันกับชุมชน และพัฒนารักษาสิ่งแวดล้อมเมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2565 ณ โรงเรียนบ้านเนินไร่

การนิคมฯ ร่วมกับแผนกปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม

การนิคมฯ ร่วมกับแผนกปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม  จัดโครงการ นักสืบสายน้ำ เพื่อให้ความรู้แก่นักเรียนโรงเรียนไผ่แก้ววิทยา และ โรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม  เกี่ยวกับการตรวจสอบคุณภาพน้ำขั้นพื้นฐาน ณ โรงบำบัดน้ำเสียนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ ซิตี้  เมื่อวันที่ 7 กรกฏาคม 2565 

การนิคมฯ , ผู้พัฒนา และสถานประกอบการ เข้าร่วมเยี่ยมชมกลุ่มวิสาหกิจชุมชน บ้านเกาะบรเพชร ต.แปลงยาว อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา

การนิคมฯ , ผู้พัฒนา และสถานประกอบการ เข้าร่วมเยี่ยมชมกลุ่มวิสาหกิจชุมชน บ้านเกาะบรเพชร ต.แปลงยาว อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทราเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนซึ่งเป็นตัวชี้วัดในการยกระดับการเป็นนิคมฯ เชิงนิเวศ เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2565