News & Activities
News & Activities

ผู้ช่วยผู้จัดการนิคมฯ(ปฏิบัติการ) และทีมแผนกบำบัดน้ำเสีย  ได้ดำเนินการปรับปรุง และติดตั้งฝาบ่อพัก

คุณวราวิช ปานเทศ ผู้ช่วยผู้จัดการนิคมฯ(ปฏิบัติการ) และทีมแผนกบำบัดน้ำเสีย  ได้ดำเนินการปรับปรุง และติดตั้งฝาบ่อพัก ด้านนอกนิคมฯ ที่ชำรุด ตามที่ชาวบ้าน หมู่ 12 ต.แปลงยาว ได้ดำเนินการร้องขอ เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2565

ผู้จัดการนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ ซิตี้ มอบเงินสนับสนุนการจัดงานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2565

บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน) โดย คุณกฤษฏ์หิรัญ รวิภาสอัครยา ผู้จัดการนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ ซิตี้ มอบเงินสนับสนุนการจัดงานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2565 จัดโดย องค์การบริหารส่วนตำบลหัวสำโรง เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2565  ณ อาคารอเนกประสงค์ อบต.หัวสำโรง

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวสำโรง ร่วมกับผู้พัฒนา บมจ.เอ็ม ดี เอ็กซ์ , การนิคมฯ ,  สถานประกอบการในนิคมฯ , หน่วยงานราชการและ โรงเรียน  เข้าร่วมโครงการ วันแม่แห่งชาติ

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวสำโรง ร่วมกับผู้พัฒนา บมจ.เอ็ม ดี เอ็กซ์ , การนิคมฯ ,  สถานประกอบการในนิคมฯ , หน่วยงานราชการและ โรงเรียน  เข้าร่วมโครงการ วันแม่แห่งชาติ  เพิ่มพื้นที่สีเขียว รักษ์สิ่งแวดล้อม ประจำปี 2565 ร่วมปลูกต้นไม้ บนพื้นที่แปลงปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2565 ณ พื้นที่ บริษัท

การนิคมฯ ร่วมกับ ผู้พัฒนา บมจ.เอ็ม ดี เอ็กซ์จัดกิจกรรมจิตอาสา Big Cleaning Day ปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณถนนสาธารณะ

การนิคมฯ ร่วมกับ ผู้พัฒนา บมจ.เอ็ม ดี เอ็กซ์ , สถานประกอบการในนิคมฯ , ผู้นำชุมชน , ชาวบ้าน หมู่ 8 และ หมู่ 12 ได้ร่วมกันจัดทำโครงการ ทำความดี เพื่อพ่อ ถวายเป็นพระราชกุศล แด่ในหลวงรัชกาลที่ 10 เนื่องในเดือนมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา จัดกิจกรรมจิตอาสา

โครงการฟื้นผืนดิน สร้างสรรค์ ขยะ เพื่อนำคุณค่าคืนสู่ชุมชน โดยการสาธิตการผลิตปุ๋ยหมักชีวภาพจากตะกอนกระบวนการผลิตน้ำประปานิคมฯ และกากตะกอนจากระบบบำบัดน้ำเสียของบริษัท ยูนิลีเวอร์ ไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด

การนิคมฯ ร่วมกับ บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน) จัดโครงการฟื้นผืนดิน สร้างสรรค์ ขยะ เพื่อนำคุณค่าคืนสู่ชุมชน โดยการสาธิตการผลิตปุ๋ยหมักชีวภาพจากตะกอนกระบวนการผลิตน้ำประปานิคมฯ และกากตะกอนจากระบบบำบัดน้ำเสียของบริษัท ยูนิลีเวอร์ ไทย โฮลดิ้งส์  จำกัด โดยมีชุมชนจากตำบลแปลงยาว เข้าร่วมโครงการ  เพื่อให้ชุมชนได้เรียนรู้วิธีการบริหารจัดการทรัพยากรที่มีให้เกิดประโยชน์สูงสุด ส่งผลให้เกิดความเกื้อกูลกันระหว่าง ( นิคมฯ-โรงงาน-ชุมชน) การอยู่ร่วมกันกับชุมชน และพัฒนารักษาสิ่งแวดล้อมเมื่อวันที่

การนิคมฯ ร่วมกับแผนกปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม

การนิคมฯ ร่วมกับแผนกปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม  จัดโครงการ นักสืบสายน้ำ เพื่อให้ความรู้แก่นักเรียนโรงเรียนไผ่แก้ววิทยา และ โรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม  เกี่ยวกับการตรวจสอบคุณภาพน้ำขั้นพื้นฐาน ณ โรงบำบัดน้ำเสียนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ ซิตี้  เมื่อวันที่ 7 กรกฏาคม 2565 

การนิคมฯ , ผู้พัฒนา และสถานประกอบการ เข้าร่วมเยี่ยมชมกลุ่มวิสาหกิจชุมชน บ้านเกาะบรเพชร ต.แปลงยาว อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา

การนิคมฯ , ผู้พัฒนา และสถานประกอบการ เข้าร่วมเยี่ยมชมกลุ่มวิสาหกิจชุมชน บ้านเกาะบรเพชร ต.แปลงยาว อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทราเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนซึ่งเป็นตัวชี้วัดในการยกระดับการเป็นนิคมฯ เชิงนิเวศ เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2565

พระครูสุจิตบุญญากร ดร. เจ้าอาวาสวัดเนินไร่ , การนิคมอุตสาหกรรมฯ และ ผู้แทนผู้พัฒนานิคมฯ (แผนกกำจัดขยะ) ร่วมหารือการจัดทำโครงการสาธิตปุ๋ยหมักชีวภาพ จากเศษอาหารเหลือใช้

พระครูสุจิตบุญญากร ดร. เจ้าอาวาสวัดเนินไร่ , การนิคมอุตสาหกรรมฯ และ ผู้แทนผู้พัฒนานิคมฯ (แผนกกำจัดขยะ) ร่วมหารือการจัดทำโครงการสาธิตปุ๋ยหมักชีวภาพ จากเศษอาหารเหลือใช้ เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2565 ณ วัดเนินไร่

สนับสนุนเครื่องดื่ม ขนม สำหรับจุดตรวจในพื้นที่อำเภอแปลงยาว ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน 2565 มอบผ่าน นายพัลลภ  นักเจริญ ปลัด อ.แปลงยาว

สนับสนุนเครื่องดื่ม ขนม สำหรับจุดตรวจในพื้นที่อำเภอแปลงยาว ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน 2565 มอบผ่าน นายพัลลภ  นักเจริญ ปลัด อ.แปลงยาว    เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2565  ณ ที่ว่าการอำเภอแปลงยาว

โครงการปรับปรุง ระบบท่อส่งน้ำ HDPE 110,225,250,630 mm. PN10 PE100  อาคารส่งน้ำประปา Plant 2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ ทีมซ่อมบำรุง  ร่วมกับ แผนกประปา

โครงการปรับปรุง ระบบท่อส่งน้ำ HDPE 110,225,250,630 mm. PN10 PE100  อาคารส่งน้ำประปา Plant 2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ ทีมซ่อมบำรุง  ร่วมกับ แผนกประปา ระยะเวลาดำเนินการ  วันที่ 9 – 30 เมษายน 2565