News & Activities
News & Activities

สนับสนุนเครื่องดื่ม , ขนม และ น้ำดื่ม สำหรับจุดตรวจพื้นที่อำเภอแปลงยาว ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2566

บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน)โดย คุณประจักษ์ ธนภูมิ ผู้ช่วยผู้จัดการนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ ซิตี้ สนับสนุนเครื่องดื่ม , ขนม และ น้ำดื่ม สำหรับจุดตรวจพื้นที่อำเภอแปลงยาว ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน 2566 มอบผ่านนายวีกิจ มานะโรจน์กิจ

สนับสนุน นมเปรี้ยวพร้อมดื่ม สำหรับโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2566

บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน)โดย คุณประจักษ์ ธนภูมิ ผู้ช่วยผู้จัดการนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ ซิตี้ สนับสนุน นมเปรี้ยวพร้อมดื่ม สำหรับโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2566ระหว่างวันที่ 1 – 30 เมษายน 2566มอบผ่าน พระครูสุจิตบุญญากร เจ้าอาวาสวัดเนินไร่ เจ้าคณะตำบลหัวสำโรง เมื่อวันที่ 30

มอบเงินสนับสนุนงบประมาณดำเนินโครงการ ปรับปรุงห้องประชุมอำเภอแปลงยาว ชั้น2

บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน) โดย คุณประจักษ์ ธนภูมิ ผู้ช่วยผู้จัดการ นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ ซิตี้ มอบเงินสนับสนุนงบประมาณดำเนินโครงการ ปรับปรุงห้องประชุมอำเภอแปลงยาว ชั้น2  มอบผ่านนายวีกิจ มานะโรจน์กิจนายอำเภอแปลงยาว เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 มีนาคม 2566 ณ ที่ว่าการอำเภอแปลงยาว

สนับสนุนกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ของโรงเรียนในเขตพื้นที่อำเภอ แปลงยาว

บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน) โดย คุณยุคลธร เสาวกุล ผู้ช่วยผู้จัดการส่วนประสานงานองค์กร มอบน้ำดื่ม สนับสนุนกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ของโรงเรียนในเขตพื้นที่อำเภอ แปลงยาว รับมอบโดย คณะครู อาจารย์ เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 ณ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ ซิตี้

สนับสนุนการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน ตามลำคลองวังด้วน

บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน) โดย คุณวราวิช ปานเทศ ผู้ช่วยผู้จัดการ นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ ซิตี้ และทีมงานปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ลงพื้นที่ให้การ สนับสนุนการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน ตามลำคลองวังด้วน นำโดย คุณสมชาย นพเกตุ ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และ คุณสร้อยธนกร โคตน สมาชิก อบจ.ฉะเชิงเทรา

บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน) สนับสนุนน้ำประปา ให้กับเทศบาลตำบล หัวสำโรง เพื่อการอุปโภค บริโภค

บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน) สนับสนุนน้ำประปา ให้กับเทศบาลตำบล หัวสำโรง เพื่อการอุปโภค บริโภค และบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน หมู่ 1 และ หมู่ 7 ต.หัวสำโรง อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา

วางศิลาฤกษ์ และบวงสรวง บริษัท ไดมอนด์ อิเลคทริค เอเชีย แปซิฟิค จำกัด (ส่วนขยาย)

บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน) โดย คุณประจักษ์ ธนภูมิ ผู้ช่วยผู้จัดการ นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ ซิตี้ เข้าร่วมพิธี วางศิลาฤกษ์ และบวงสรวง บริษัท ไดมอนด์ อิเลคทริค เอเชีย แปซิฟิค จำกัด (ส่วนขยาย) เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์

มอบเงินสนับสนุนงานสืบสานประเพณีขึ้นเขา เผาข้าวหลาม ประจำปี 2566 ครั้งที่ 20 ให้องค์การบริหารส่วนตำบลหัวสำโรง

บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน) โดย คุณประจักษ์ ธนภูมิ ผู้ช่วยผู้จัดการ นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ ซิตี้ มอบเงินสนับสนุนงานสืบสานประเพณีขึ้นเขา เผาข้าวหลาม ประจำปี 2566 ครั้งที่ 20 ให้องค์การบริหารส่วนตำบลหัวสำโรง รับมอบโดย จ่าสิบเอกนิรันดร์ เอมสถิตย์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหัวสำโรง เมื่อวันที่ 1

มอบเงินสนับสนุนงานสืบสานประเพณีขึ้นเขาเผาข้าวหลาม ประจำปี 2566 ครั้งที่ 20

บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน) โดย คุณกฤษฏ์หิรัญ รวิภาสอัครยา ผู้จัดการนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ ซิตี้ และ คุณประจักษ์ ธนภูมิ ผู้ช่วยผู้จัดการนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ ซิตี้ มอบเงินสนับสนุนงานสืบสานประเพณีขึ้นเขาเผาข้าวหลาม ประจำปี 2566 ครั้งที่ 20 ให้โรงเรียนวัดหัวสำโรง รับมอบโดย  ดร.ลักขณา ไชยฤทธิ์ ผอ.โรงเรียนวัดหัวสำโรง เมื่อวันที่ 31

ผู้ช่วยผู้จัดการนิคมฯ(ปฏิบัติการ) และทีมแผนกบำบัดน้ำเสีย  ได้ดำเนินการปรับปรุง และติดตั้งฝาบ่อพัก

คุณวราวิช ปานเทศ ผู้ช่วยผู้จัดการนิคมฯ(ปฏิบัติการ) และทีมแผนกบำบัดน้ำเสีย  ได้ดำเนินการปรับปรุง และติดตั้งฝาบ่อพัก ด้านนอกนิคมฯ ที่ชำรุด ตามที่ชาวบ้าน หมู่ 12 ต.แปลงยาว ได้ดำเนินการร้องขอ เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2565