News & Activities
News & Activities

การนิคมฯ , ผู้พัฒนา และสถานประกอบการ เข้าร่วมเยี่ยมชมกลุ่มวิสาหกิจชุมชน บ้านเกาะบรเพชร ต.แปลงยาว อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา

การนิคมฯ , ผู้พัฒนา และสถานประกอบการ เข้าร่วมเยี่ยมชมกลุ่มวิสาหกิจชุมชน บ้านเกาะบรเพชร ต.แปลงยาว อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทราเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนซึ่งเป็นตัวชี้วัดในการยกระดับการเป็นนิคมฯ เชิงนิเวศ เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2565

พระครูสุจิตบุญญากร ดร. เจ้าอาวาสวัดเนินไร่ , การนิคมอุตสาหกรรมฯ และ ผู้แทนผู้พัฒนานิคมฯ (แผนกกำจัดขยะ) ร่วมหารือการจัดทำโครงการสาธิตปุ๋ยหมักชีวภาพ จากเศษอาหารเหลือใช้

พระครูสุจิตบุญญากร ดร. เจ้าอาวาสวัดเนินไร่ , การนิคมอุตสาหกรรมฯ และ ผู้แทนผู้พัฒนานิคมฯ (แผนกกำจัดขยะ) ร่วมหารือการจัดทำโครงการสาธิตปุ๋ยหมักชีวภาพ จากเศษอาหารเหลือใช้ เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2565 ณ วัดเนินไร่

สนับสนุนเครื่องดื่ม ขนม สำหรับจุดตรวจในพื้นที่อำเภอแปลงยาว ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน 2565 มอบผ่าน นายพัลลภ  นักเจริญ ปลัด อ.แปลงยาว

สนับสนุนเครื่องดื่ม ขนม สำหรับจุดตรวจในพื้นที่อำเภอแปลงยาว ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน 2565 มอบผ่าน นายพัลลภ  นักเจริญ ปลัด อ.แปลงยาว    เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2565  ณ ที่ว่าการอำเภอแปลงยาว

โครงการปรับปรุง ระบบท่อส่งน้ำ HDPE 110,225,250,630 mm. PN10 PE100  อาคารส่งน้ำประปา Plant 2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ ทีมซ่อมบำรุง  ร่วมกับ แผนกประปา

โครงการปรับปรุง ระบบท่อส่งน้ำ HDPE 110,225,250,630 mm. PN10 PE100  อาคารส่งน้ำประปา Plant 2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ ทีมซ่อมบำรุง  ร่วมกับ แผนกประปา ระยะเวลาดำเนินการ  วันที่ 9 – 30 เมษายน 2565

สนับสนุนงบประมาณช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากโควิด-19 สำหรับจัดซื้อวัตถุดิบต่างๆ เพื่อจัดทำอาหารให้ผู้ป่วยโควิด-19 และผู้กักตัว

สนับสนุนงบประมาณช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากโควิด-19 สำหรับจัดซื้อวัตถุดิบต่างๆ เพื่อจัดทำอาหารให้ผู้ป่วยโควิด-19 และผู้กักตัว โดยมอบให้ นายธนะเกียรติ นพเกตุ นายก อบต.หัวสำโรง     เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2565 ณ อบต.หัวสำโรง

สนับสนุนนมเปรี้ยวพร้อมดื่ม สำหรับโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2565 จำนวน 67 รูป

สนับสนุนนมเปรี้ยวพร้อมดื่ม สำหรับโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2565 จำนวน 67 รูป ระหว่างวันที่ 17เมษายน – 1 พฤษภาคม 2565 มอบผ่านพระครูสุจิตบุญญากร ดร. เจ้าอาวาสวัดเนินไร่     เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2565  ณ วัดเนินไร่