new_08_22_4

การนิคมฯ , ผู้พัฒนา และสถานประกอบการ เข้าร่วมเยี่ยมชมกลุ่มวิสาหกิจชุมชน บ้านเกาะบรเพชร ต.แปลงยาว อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา

การนิคมฯ , ผู้พัฒนา และสถานประกอบการ เข้าร่วมเยี่ยมชมกลุ่มวิสาหกิจชุมชน บ้านเกาะบรเพชร ต.แปลงยาว อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทราเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนซึ่งเป็นตัวชี้วัดในการยกระดับการเป็นนิคมฯ เชิงนิเวศ เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2565