new_08_22_5

การนิคมฯ ร่วมกับแผนกปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม

การนิคมฯ ร่วมกับแผนกปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม  จัดโครงการ นักสืบสายน้ำ เพื่อให้ความรู้แก่นักเรียนโรงเรียนไผ่แก้ววิทยา และ โรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม  เกี่ยวกับการตรวจสอบคุณภาพน้ำขั้นพื้นฐาน ณ โรงบำบัดน้ำเสียนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ ซิตี้  เมื่อวันที่ 7 กรกฏาคม 2565