3arp

มอบเงินสนับสนุนงบประมาณดำเนินโครงการ ปรับปรุงห้องประชุมอำเภอแปลงยาว ชั้น2

บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน) โดย คุณประจักษ์ ธนภูมิ ผู้ช่วยผู้จัดการ นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ ซิตี้ มอบเงินสนับสนุนงบประมาณดำเนินโครงการ ปรับปรุงห้องประชุมอำเภอแปลงยาว ชั้น2  มอบผ่านนายวีกิจ มานะโรจน์กิจนายอำเภอแปลงยาว เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 มีนาคม 2566 ณ ที่ว่าการอำเภอแปลงยาว