3_23_6

สนับสนุนกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ของโรงเรียนในเขตพื้นที่อำเภอ แปลงยาว

บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน) โดย คุณยุคลธร เสาวกุล ผู้ช่วยผู้จัดการส่วนประสานงานองค์กร มอบน้ำดื่ม สนับสนุนกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ของโรงเรียนในเขตพื้นที่อำเภอ แปลงยาว รับมอบโดย คณะครู อาจารย์ เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 ณ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ ซิตี้