3_23_4

บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน) สนับสนุนน้ำประปา ให้กับเทศบาลตำบล หัวสำโรง เพื่อการอุปโภค บริโภค

บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน) สนับสนุนน้ำประปา ให้กับเทศบาลตำบล หัวสำโรง เพื่อการอุปโภค บริโภค และบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน หมู่ 1 และ หมู่ 7 ต.หัวสำโรง อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา