new24

สนับสนุนเครื่องดื่ม ขนม สำหรับจุดตรวจในพื้นที่อำเภอแปลงยาว ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน 2565 มอบผ่าน นายพัลลภ  นักเจริญ ปลัด อ.แปลงยาว

สนับสนุนเครื่องดื่ม ขนม สำหรับจุดตรวจในพื้นที่อำเภอแปลงยาว ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน 2565 มอบผ่าน นายพัลลภ  นักเจริญ ปลัด อ.แปลงยาว    เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2565  ณ ที่ว่าการอำเภอแปลงยาว