new455

สนับสนุนนมเปรี้ยวพร้อมดื่ม สำหรับโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2565 จำนวน 67 รูป

สนับสนุนนมเปรี้ยวพร้อมดื่ม สำหรับโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2565 จำนวน 67 รูป ระหว่างวันที่ 17เมษายน – 1 พฤษภาคม 2565 มอบผ่านพระครูสุจิตบุญญากร ดร. เจ้าอาวาสวัดเนินไร่     เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2565  ณ วัดเนินไร่